کافه  کافه‌رستوران La Brioche
کافه‌رستوران La Brioche آدرس : Parnavaz Mepe str. 25, Batumi 6000 Georgia تلفن : 00995599998302
کافه  کافه‌ Chocolatte Coffee-Room
کافه‌ Chocolatte Coffee-Room آدرس : Memed Abashidze St., 13, Batumi 6010 Georgia تلفن : 00995558176991