خانه‌ای از نصف جهان،رستوران پنج‌دری از رنگ تا فرهنگ ،شکوه معماری کهن با طعم غذای ایرانی