این رستوران مخفف Adrian Quetglas، نام سرآشپز آرژانتینی این رستوران است. تمام اجزاء این رستوران از جزئیات چوبی تشکیل شده، که یکی از دلایل جذب مشتری همین ظاهر چوبین این رستوران می باشد. رستوران AQ آشپزخانه ای باز دارد