سطح هزینه : ارزان و اقتصادی

نوع غذا: خاورمیانه - ایرانی - حلال 

امکانات: بیرون بر - پیک

وعده های غذایی : شام - شام دیر وقت -  ناهار

منوهای ویژه : گیاه خواری