معبد کنفوسیوس Temple of Confucius
معبد کنفوسیوس Temple of Confucius

جاذبه های گردشگری پکن

معبدی که در سال 1302 ساخته شده است و به فیلسوف و معلم بزرگ ، کنفوسیوس اختصاص دارد.