شهرتسالونیکی Thessaloniki
شهرتسالونیکی Thessaloniki

شهرهای مهم یونان

تسالونیکی (همچنین به عنوان سالونیکا شناخته می شود) ، دومین شهر بزرگ یونان بعد از آتن است که فرهنگ و انرژی جهانگردی یک شهر بزرگ را با محیط دوستانه و جذابیت یک شهر کوچکتر ارائه می دهد. این شهر لذتبخش دارای میراث چند ملیتی چشمگیر است که تحت تاثیر تمدن های مختلفی است.