شهر ساحلی چانیا Chania
شهر ساحلی چانیا  Chania

شهرهای مهم یونان

یکی از زیباترین شهرهای یونان ، دارای مغازه های شیک لباس و آثار هنری