Street of the Knights
Street of the Knights

جاذبه های گردشگری رودس

این خیابان سنگی که توسط ساختمان های سنگی با آرک های گوتیک ساخته شده است ، بسیار باشکوه و چشمگیر می باشد.