شهراستراسبورگ Strasbourg
شهراستراسبورگ Strasbourg

شهرهای مهم آلمان

شهری زیبا و توریستی واقع در قسمت فرانسوی رود راین در منطقه Alsace