گورستان Ohlsdorf Cemetery
گورستان Ohlsdorf Cemetery

جاذبه های گردشگری هامبورگ

بزرگترین و مهم ترین گورستان روستایی در جهان. جایی که بیش از 400 زندانی متحد در جنگ ، همراه با بسیاری از کسانی که در جنگ در خاک آلمان جان سپردند در آن دفن شده اند. سایر یادبود های قابل توجه شامل قربانیان آزار و اذیت نازی ها در جنگ جهانی دوم و اعضای مقاومت ضد نازی ها می باشد.