میدان اروپا Europe Square
میدان اروپا Europe Square

مراکز تفریحی باتومی

مکان تاریخی که جشن سال نو و کنسرت موسیقی های گوناگونی در آن اجرا می شود.