حمام های حرارتی Sulphur Baths
حمام های حرارتی Sulphur Baths

جاذبه های گردشگری تفلیس

پنج حمام با سطوح مختلف که قدمتی هزار ساله دارند.