شهر آنسی Annecy
شهر آنسی Annecy

شهرهای مهم فرانسه

شهری با کانال های آب پر از قو و پل های کوچک رویایی و ساختمانهای رنگی زیبا

در خیابان های قرون وسطایی آنسی ، گنجینه معماری زیادی وجود دارد.