منطقه‌ی باستانی کورایون Kourion
منطقه‌ی باستانی کورایون Kourion

جاذبه های گردشگری آیاناپا

اثر تاریخی ثبت شده ای که در سواحل جنوبی قبرس قرار دارد و مربوط به امپراطوری رم می باشد.