Agora & Odeon
Agora & Odeon

جاذبه های گردشگری شهر پافوس

بقایای حفظ شده از زمان پاپوس Odeon (تئاتر کوچک) که امروزه برای جشنواره های موسیقی تابستانی استفاده می شود و دارای 12 ردیف صندلی است.