دیوارهای ونیزی Venetian walls
دیوارهای ونیزی Venetian walls

جاذبه های گردشگری نیکوزیا

دیوارهای تاریخی که بخش قدیمی شهر را دربر میگیرد و دروازه های آن با نشان های ملی تزئین شده است.