میدان مردم People's Square
میدان مردم People's Square

مراکز تفریحی شانگهای

در طول سال ها به فضای عمومی برتر شانگهای تبدیل شده است و دارای نمایشگاه شهری،تئاتر و موزه