خیابان وانگ فوجینگ Wangfujing
خیابان وانگ فوجینگ Wangfujing

مراکز تفریحی پکن

خیابانی پر از دکه ها و مغازه هایی که درآنها تقریبا هرچیزی برای فروش پیدا میشود.