دره گارنی Garni temple
دره گارنی Garni temple

جاذبه های گردشگری ارمنستان

تنها نیاش گاه غیر مسیحی بازمانده در ارمنستان،مربوط به دوران مهرپرستی