گنجه Ganja
گنجه Ganja

شهرهای مهم آذربایجان

شهرستانی قدیمی واقع در غرب جمهوری آذربایجان و دومین شهر بزرگ آن که از نظرمیراث طبیعی ، فرهنگی و تاریخی غنی می باشد.

آرامگاه شاعر بزرگ نظامی گنجوی نیز در این شهر قرار گرفته است.

سایر مکان های دیدنی : رودخانه گوشگال ، پارک خان باغی ، خیابان جوادخان ، میدان سیتی هال ، و بازارهای محلی مختلف