یانار داق Burning Mountain
یانار داق Burning Mountain

جاذبه های گردشگری باکو

دلیل اینکه این مکان شایسته توجه شده است آتش سوزی بدون توقف آن است که هرگز خاموش نمی شود.