طاق پیروزی Arc de Triomphe
طاق پیروزی Arc de Triomphe

جاذبه های گردشگری پاریس

بنایی زیبا واقع درمیدان شارل دوگل و درانتهای غربی خیابان شانزلیزه ، که به افتخار سربازانی ساخته شده که در طول تاریخ و به ویژه در دوران حکومت ناپلئون جان خود را در راه فرانسه فدا کرده‌اند. این طاق بزرگترین طاق نصرت یا پیروزی در جهان است.