شهر پاریس Paris
شهر پاریس Paris

شهرهای مهم فرانسه

پاریس اصلی ترین جاذبه گردشگری فرانسه است.

شهری مملو از زیبایی ، مد و فرهنگ و دارای میدان های زیبا ، خیابان های سنگ فرش و کافه های رویایی