شهر کلن Cologne
شهر کلن Cologne

شهرهای مهم آلمان

این شهر از مهمترین مراکز تجاری و فرهنگی در غرب آلمان است و همچنین دارای تعدادی کلیسای زیبا و با شکوه و موزه هایی مانند موزه شکلات ، موزه رم-آلمانی و موزه هنرکاربردی می باشد. در این شهر میتوان از گردش با کشتی های کروز بر روی رود راین نیز لذت برد.