دیوار برلین Berlin Wall
دیوار برلین Berlin Wall

جاذبه های گردشگری برلین

این دیوار به طول بیش از صد کیلومتر بعد از شکست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم بنا شد و قسمت شرقی و غربی برلین را ازهم جدا کرد. این دیوار یکی از نمادهای طرز فکر دوران جنگ سرد است.

از سال 1989 تخریب دیوار برلین آغاز شد. بقایای آن امروزه به بوم بزرگ نقاشی تبدیل شده است.