دیوار بزرگ چین The Great Wall
دیوار بزرگ چین The Great Wall

جاذبه های گردشگری پکن

معروفترین قسمت چین که جزء عجایب هفتگانه به شمار میاید که در گذشته برای حفاظت چین در مقابل مهاجمان مغول ساخته شده یود. البته این دیوار در جاهای زیادی شکست و مغولها فرصت یورش به چین را پیدا کردند.