میدان جمهوری ایروان Republic square
میدان جمهوری ایروان Republic square

جاذبه های گردشگری ایروان

میدان مرکزی ایروان ،دارای بناهای متعدد به سبک نئوکلاسیک دور تا دور میدان