موزه تاریخ ایروان History museum
موزه تاریخ ایروان History museum

جاذبه های گردشگری ایروان

موزه ای وسیع و دارای بخش های باستان شناسی،سکه شناسی،قوم نگاری،تاریخ مدرن و مرمت و همچنین دارای کتیبه هایی با خط میخی است.