سازه زئوس Olympian Zeus
سازه زئوس  Olympian Zeus

جاذبه های گردشگری آتن

بزرگترین سازه یونانی که یادآوری از تاریخ این کشور است و در فهرست مهم ترین جاذبه های تورستی یونان قرار د ارد.