طاق نصرت گالریوس Galerius
طاق نصرت گالریوس Galerius

جاذبه های گردشگری شهر تسالونیکی

این قوس دروازه ورودی شهر قدیمی شهر بوده است. از ساختار اصلی، سه پایه سمت غرب باقی مانده که دو تا از پایه های باقی مانده ، که توسط یک قوس به هم متصل شده اند ، دارای نماد سنگ مرمر و زیبا می باشد.